klantenservice

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

JJ Internet Projects (JJIP, KvK 24315808) is eigenaar en beheerder van de volgende websites: Abonnement.nl, Abonnement.be, Proefabonnement.nl en Thuisstudie.nl. Waar hieronder wordt gesproken over "Abonnement.nl" kan elk van deze websites worden gelezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al deze websites.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van elk van bovengenoemde websites, ongeacht of de bezoeker wel of geen profiel heeft.

Door het gebruik van Abonnement.nl aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten, zoals die staan vermeld op de website.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een geheel met de Privacy Statement, Disclaimer en het Cookiebeleid.

Aanbiedingen en overeenkomsten

Informatie, afbeeldingen, mededelingen (schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt) en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Abonnement.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Garantie en aansprakelijkheid

Abonnement.nl geeft geen garantie op de via haar website aangekochte artikelen (zoals welkomstgeschenken) of afgesloten (proef)abonnementen. De Voorwaarden van de betreffende webshop of uitgever, waar het artikel is gekocht danwel het abonnement is afgesloten, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop cq. uitgever. Abonnement.nl is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops en uitgevers. Abonnement.nl doet haar uiterste best enkel betrouwbare webshops en uitgevers op te nemen op Abonnement.nl. In het geval van klachten kunnen deze door bezoekers kenbaar worden gemaakt bij de webshop of uitgever, of via service@abonnement.nl.

Abonnement.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. Abonnement.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

De links welke zijn opgenomen op Abonnement.nl zijn uitsluitend informatief en in vrijwel alle gevallen door derden aangeleverd. Abonnement.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Uiteraard doet Abonnement.nl alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden. Indien er problemen zijn, kunnen deze gemeld worden via service@abonnement.nl.

De banners en andere reclame-uitingen op Abonnement.nl worden zorgvuldig geselecteerd. Abonnement.nl is echter niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende webshops en uitgevers.

Abonnement.nl is niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen haar bezoekers onderling en biedt als platform enkel de mogelijkheden tot communicatie aan. Abonnement.nl is gerechtigd om bij ongepast gebruik van leden, zoals grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content zoals bij hieronder benoemd, uitingen te verwijderen. Indien wettelijke overtredingen zijn begaan, zullen hiertoe de bevoegde instanties worden ingeschakeld en zal deze alle relevante informatie worden verstrekt.

Verboden content

Abonnement.nl bepaalt zelf wat als verboden content zal worden aangemerkt. Abonnement.nl is gerechtigd om naar eigen inzicht reacties te verwijderen die enig verboden content hebben geplaatst. Ter indicatie van verboden content hierbij een niet uitputtende opsomming:

- Discriminerende content, kwetsende, aanstootgevende en pornogratische inhoud;

- Content welke oproept tot geweld en/of aanzet tot het lastigvallen van anderen;

- Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak welke gemaakt is in deze disclaimer/voorwaarden;

- Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

- Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of Abonnement.nl;

- Pornografische content en welke in strijd is met de goede zeden;

- Content die aanzet tot illegaal gedrag;

- Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag;

- Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming;

- Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen.

Overmacht

In geval van overmacht is Abonnement.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectueel eigendom

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Abonnement.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Dit is met ingebrip van verveelvoudiging (kopiëren) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Abonnement.nl en expliciete bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Persoons- en inloggegevens

De gegevens, die door de bezoeker worden verstrekt, worden door Abonnement.nl vertrouwelijk behandeld en gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site, het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties, of het verstrekken van voor uw relevante informatie of een algemene nieuwsbrief van Abonnement.nl.

Abonnement.nl verhuurt of verkoopt geen gegevens aan derden, zoals adverteerders. Gegevens worden uitsluitend gebruikt door en voor Abonnement.nl en de desbetreffende uitgever.

Het is verboden voor anderen dan uzelf reacties of bestellingen te plaatsen op Abonnement.nl tenzij u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt van de betreffende persoon.

Abonnement.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht, zoals u ook in onze aparte privacyverklaring kunt vinden. U staat er jegens Abonnement.nl voor in dat de informatie die u verstrekt hebt compleet is en op waarheid berust. U stemt ermee in dat wij u gegevens opslaan en gebruiken in verband met het gebruik van Abonnement.nl. U bent ten alle tijden gerechtigd en in de mogelijkheid u account op te heffen. Abonnement.nl zal er naar streven na opheffing van u account als u persoonsgegevens zo snel als mogelijk te verwijderen uit haar database.

U bent ervoor verantwoordelijk dat eventuele inloggegevens, zoals voor onze helpdesk, niet bij anderen dan uzelf bekend zijn. U geeft anderen geen toegang tot u account en u bent zelf aansprakelijk voor wat derden met u account doen, met of zonder uw toestemming tot het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig duidelijk aantoonbaar ongeoorloofd gebruik.

Abonnement.nl verstrekt geen inloggegevens aan derden.

Gebruikers

Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden via service@abonnement.nl.

Abonnement.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden aangeleverd commentaar personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan Abonnement.nl overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen.

Gebruikers die zich misdragen op Abonnement.nl kunnen ten alle tijden geweigerd en verwijderd worden.

Webstatistieken

Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt Abonnement.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Abonnement.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Diversen

Abonnement.nl is een website van JJ Internet Projects B.V. welke is gevestigd te Arnhem, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 1918230. Het BTW-identificatienummer is NL809799741B02

Gelieve alle correspondentie aangaande (aanvragen op) Abonnement.nl te zenden naar het e-mailadres service@abonnement.nl. Voor alle overige vragen kan ook worden gemaild naar info@abonnement.nl.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee